"Napisz recenzję!" 2019 - Regulamin

I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu na najciekawszą recenzję: książki, albumu muzycznego, filmu, gry planszowej lub komputerowej.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych oraz uczniów III klas gimnazjów.

3. Konkurs ma zasięg gminny.

4. Organizatorem konkursu „Napisz recenzję!” są Biblioteki Publiczne Gminnego Centrum  Kultury i Sportu

w Bobrownikach.

5. Poprawny przebieg konkursu koordynuje Biblioteka Publiczna w Sączowie.

 

II

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnik konkursu ma napisać recenzję wybranej przez siebie książki, albumu muzycznego, filmu lub gry.

W opracowanej recenzji uczestnik konkursu powinien  przedstawić swoją opinię, którą zachęci rówieśników

do zapoznania się z recenzowaną publikacją.

2.  Konkursowe prace powinny:

-  zajmować  do 2  kart formatu A4,

- zostać zapisane jako odrębny plik w programie Microsoft WORD lub OpenOffice czcionką Times New Roman

o wielkość 12 i odstępami pomiędzy wierszami co 1,5.

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany podać autora i tytuł recenzowanej książki, albumu muzycznego, gry oraz swoje imię, nazwisko, nazwę szkoły i klasę do której uczęszcza, swój adres e-mail.

 

4. W konkursie weźmie udział osoba, która  do 24 maja 2019 roku dostarczy swoją pracę drogą elektroniczną

w postaci załącznika na adres: bibsaczow1@wp.pl

5. Dostarczenie pracy do Organizatora jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie internetowej organizatora konkursu.

 

6. Oddana na konkurs praca powinna w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów.

 

7. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość recenzji.

 

8. Recenzje zostaną ocenione przez Komisję, której skład ustali Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Komisja wybierze najciekawsze prace i przyzna ich autorom nagrody

w trzech  kategoriach:

  • szkoła podstawowa, klasy IV/V
  • szkoła podstawowa, klasy VI/VII  
  • szkoła podstawowa klasa VIII  i gimnazjum klasa III

 

III

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich Bibliotekach Publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz na stronie internetowej organizatora konkursu: http://gok.bobrowniki.pl

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie „Napisz recenzję!” oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jak również potwierdzenie zapoznania się

z regulaminem i akceptacja jego zapisów, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.