Międzypokoleniowe podróże po literaturze

Na podstawie zdobytego podczas pracy w bibliotece doświadczenia oraz poczynionych tam obserwacji pracownicy Bibliotek Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach zaczęli zastanawiać w jaki sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z biblioteki oraz spowodować zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, szczególnie osób młodych, którym smartfony i komputery pochłaniają obecnie zdecydowaną większość wolnego czasu.

 

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w 2014 roku pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” zrodziły pomysł zorganizowania międzypokoleniowych spotkań czytelniczych. Bibliotekarzom Gminnego Ośrodka Kultury udało się doprowadzić do ich realizacji. Pokazały one z jak wielką uwagą dzieci słuchają opowieści swoich babć i mam o ulubionych książkach oraz o ich bardzo różnych przygodach i doświadczeniach czytelniczych. Widząc duże zainteresowanie tymi wydarzeniami podjęliśmy próbę zaszczepienia miłość do książki wśród młodego pokolenia. Ukazanie wzorców osób dorosłych czytających i opowiadających o przeczytanych lekturach z wielką pasją miało spowodować powstanie mody na czytanie wśród dzieci. Opowieści o czytaniu z latarką czy o szyciu pacynek do zilustrowania bajki z książeczki bez obrazków często były trudne do wyobrażenia. Obserwacje tych spotkań zrodziły chęć dalszych działań w tym kierunku. Wtedy właśnie tj. jesienią 2016 roku postanowiłyśmy znaleźć sojuszników w ciężkiej pracy promowania książki wśród dzieci. Wizyta na portalu RodzinneCzytanie.pl. zaowocowała powstaniem „Klub Rodzin Czytających”. Dalej biblioteki publiczne wspierane już przez biblioteki szkolne i rodziny zaangażowane w działania KRC organizowały spotkania czytelnicze polegające na rozmowach, wymianie poglądów, wspólnym spędzaniu czasu. Były one bardzo różne. Jedne organizowane w ramach działań świetlicy szkolnej, inne jako lekcje biblioteczne. Niektóre z nich odbywały się w niewielkim gronie wielkich miłośników czytania, w innych uczestniczyło ponad 100 osób. Udowadnialiśmy, że książki są popularne w różnych kręgach społecznych. Wszystkie zorganizowane międzypokoleniowe spotkania czytelnicze były przemiłe i pouczające. Dawały uczestnikom szanse na zrozumienie międzypokoleniowe.

 

Dzięki pozytywnej ocenie wniosku o nazwie „Międzypokoleniowe podróże po literaturze” o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017, w którym opisane zostały nasze dotychczasowe działania udało się zdobyć środki na realizację działań w zakresie promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz zacieśniania więzi międzypokoleniowej. Okres realizacji projektu tj. od 1 września do 31 października 2017 r. był kolejnym bardzo cennym doświadczeniem. Wnioskodawca i realizatorem projektu był grupa nieformalna Klub Rodzin Czytających reprezentowany przez Joannę Kocot-Dyszy, Ilonę Lazar i Sylwie Madej. Wszystkie osoby, do których grupa zwróciła się z zaproszeniem do działania podjęły wyzwanie i zaangażowały się w realizację „Międzypokoleniowych podróży po literaturze”. Opiekunami projektu wspierającymi jego poprawną realizację były pani Elżbieta Kozak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, która udostępniła na potrzeby realizacji projektu pomieszczenia GOK, wyraziła zgodę na udział pracowników w planowanym przedsięwzięciu oraz pani Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki, za której zgodą zostały przygotowane przez pracowników urzędu plakaty oraz ulotki promujące planowane działania oraz towarzyszyły gminne media na bieżąco relacjonujące wydarzenia realizowane w ramach projektu. Bezpośrednio zaangażowane w trudną pracę promowania czytelnictwa byli wolontariusze projektu – nauczyciele. Przed nimi zostało postawione zadanie zachęcenia do udziału najmłodszych uczestników – dzieci. Dyrektorzy wszystkich gminnych szkół jednogłośnie wyrazili aprobatę dla realizacji założeń określonych w projekcie, podobnie jak wszystkie osoby dorosłe, deklarujące swój udział w międzypokoleniowych spotkaniach czytelniczych.

 

Początkowo założono, że projekt będzie realizowany głównie na terenie miejscowości Sączów i weźmie w nim udział 160 beneficjentów: 120 dzieci i 40 dorosłych. Reforma szkolnictwa spowodowała konieczność zmian. By zrealizować założenia projektowe realizatorzy musieli rozszerzyć planowane działania na sąsiednie sołectwa. Do udziału w realizacji zgłosiły się osoby, które nie zostały uwzględnione we wniosku lecz współpracowały już przy realizacji różnych działania wpływające na wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci. W rezultacie przy każdej szkole działającej na terenie Gminy Bobrowniki udało się znaleźć wolontariuszy i stworzyć grupy, które chętnie zaangażowały się w realizację założeń projektu o nazwie „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”. Ostatecznie w ramach projektu zostało objętych wsparciem aż 311 osób: 251 dzieci oraz 60 dorosłych w tym 37 seniorów.

 

W ramach realizowanego projektu zostały zorganizowane spotkania czytelnicze z seniorami. Spotkania przygotowywane i prowadzone były przez wolontariuszy w luźnej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Każde było przygotowane według innego pomysłu i uwzględniało różne potrzeby uczestników. Odbyło się 8 takich spotkań. Przewodniczkami w międzypokoleniowych podróżach po literaturze były panie: Izabela Cebula, Małgorzata Słaboń (SP w Siemoni); Ilona Lazar, Iwona Sowiślok oraz Milena Caban (ZSP w Sączowie); Anna Janota (ZSP W Dobieszowicach); Barbara Skórka (SP w Bobrownikach); Marzena Węgrzyn - Duc, Bożena Siuda, Ewa Rolska (SP w Rogoźniku).

 

Swoją być może pierwszą podróż czytelniczą odbyła grupa maluszków z Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach. Pani Sylwia Madej - opiekunka grupy - jest czytelniczką Biblioteki Publicznej w Sączowie, członkinią Klubu Rodzin Czytających, zawsze chętnie angażującym się w działania związane z promocją czytelnictwa wśród dzieci.

 

Środki pozyskane na realizację projektu pozwoliły na zorganizowanie 7 spotkań warsztatowych z podróżnikami i pisarzami, autorami literatury dziecięcej i młodzieżowej od niedawna obecnymi w zestawieniach lektur szkolnych. Naszymi gośćmi byli : Marcin Kozioł oraz Łukasz Wierzbicki. Każdy miał możliwość uczestniczenia w spotkaniach z obydwoma pisarzami.

 

W ramach realizowanego projektu zostały przeprowadzone wśród uczestników projektu konkursy: plastyczny i literacki, pt.: „Moja najciekawsza podróż literacka” .

 

Do konkursu plastycznego przystąpiło 89 uczestników . Do konkursu literackiego przystąpiło 62 uczestników.

 

Ze środków dofinansowania zakupiono 62 szt. książek autorstwa pisarzy goszczących w ramach realizacji zadania. Zakupione woluminy rozdano uczestnikom projektu.

 

Łącznie na realizację „Międzypokoleniowych podróży po literaturze” otrzymaliśmy kwotę w wysokości 4 998,30 zł. W projekcie uwzględniono wkład własny osobowy w wysokości 2620,00 zł. Duże zainteresowanie projektem oraz udział większej liczby wolontariuszy przyczynił się do powiększenia wkładu własnego do kwoty 3820,00 zł.

 

Projekt był realizowany od 1 września do 31 października 2017 r. Już w tej chwili bibliotekarze zaobserwowali zwiększenie liczby użytkowników bibliotek z obszaru objętego projektem. Dzieci poszukują głównie książek autorstwa zaproszonych pisarzy. Przy tej okazji mamy szanse na podsunięcie im innej ciekawej lektury. Podczas spotkań czytelniczych dzieci zapraszane były do dyskusji o ulubionych książkach. Na podstawie naszych obserwacji twierdzimy, że wkładały one duże starania w budowę pięknych, płynnych i bogatych wypowiedzi, na temat nie tylko przeczytanych książek, również spraw ważnych dotyczących ich życia. Liczne ciepłe słowa każą nam sądzić, iż została przez uczestników doceniona forma międzypokoleniowych spotkań czytelniczych jako alternatywa spędzania czasu wolnego. Mamy nadzieję, że dla wszystkich były to chwile bezcenne, dały okazje do międzypokoleniowych spotkań, wspólnych rozmów i wzajemnego poznania.

 

Joanna Kocot-Dyszy

Koordynator realizacji projektu - Bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Sączowie

 

Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z seniorami w Przedszkolu w Strzyżowicach, grupa Pani Sylwii Madej
Spotkanie z Panem Januszem Sapińskim w Szkole Podstawowej w Siemoni, grupa Pani Izabeli Cebuli i Małgorzaty Słaboń
Spotkanie z Panem Januszem Sapińskim w Szkole Podstawowej w Siemoni, grupa Pani Izabeli Cebuli i Małgorzaty Słaboń
Spotkanie z Panem Januszem Sapińskim w Szkole Podstawowej w Siemoni, grupa Pani Izabeli Cebuli i Małgorzaty Słaboń
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy RogalskiejSpotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Spotkanie z seniorami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogoźniku, grupa Pani Marzeny Węgrzyn-Duc, Bożeny Siudy i Ewy Rogalskiej
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, grupa Pani Barbary Skórki
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, grupa Pani Barbary Skórki
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, grupa Pani Barbary Skórki
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, grupa Pani Barbary Skórki